LEAF

金边黄杨

学名:Euonymus japonicus ‘Aureo-marginatus’

庭中有奇树,绿叶发华滋。 
攀条折其荣,将以遗所思。 
馨香盈怀袖,路远莫致之。 
此物何足贵?但感别经时。

拍摄地点:

华东师范大学闵行校区